STAATSCOURANTKennisgeving van de startbeslissing op grond van artikel 2 van de Tracéwet inzake de verkenning N65 Vught – Haaren, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Centrum Publieksparticipatie

Geplaatst op Lokaalnieuwsvught.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen vught
  2. STAATSCOURANTKennisgeving van de startbeslissing op grond van artikel 2 van de Tracéwet inzake de verkenning N65 Vught – Haaren, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen dienst en agentschap

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 16 mei 2013 (kenmerk: IENM/BSK-2013/71430) de beslissing genomen een verkenning uit te voeren voor het deel van Rijksweg 65 dat loopt van de Taalstraat in Vught (km 3.3) tot het Hoge Raam/Kreitestraat in Haaren/Helvoirt (km 11.0). In Vught is sprake van cumulatie van nadelige effecten op de leefbaarheid als gevolg van de doorsnijding door rijksinfrastructuur (spoorlijnen en wegen). De kern van de problematiek van de doorsnijding van de N65 in Vught speelt vooral op twee hoofdthema’s: geluid en barrièrewerking. De lopende planuitwerking voor het spoor tussen Den Bosch en Boxtel (PHS Meteren – Boxtel) noodzaakt tot een goede afstemming met de besluitvorming over de N65, omdat weg en spoor elkaar kruisen in Vught. Het beoordelingskader is opgebouwd uit de aspecten leefbaarheid, doorstroming/bereikbaarheid, natuur, ruimtelijke kwaliteit, overige milieuaspecten, techniek, financiële kaders, maatschappelijke kosten en baten. De inhoudelijke aspecten zijn ontleend aan de doelen uit de gebiedsgerichte pilot voor de N65. Waar van toepassing zullen bestaande wettelijke normen onderdeel zijn van het beoordelingskader. De alternatieven zullen worden getoetst op oplossend vermogen en op de aspecten in het beoordelingskader. De planning is dat in het eerste kwartaal 2015 de verkenning wordt afgerond en het voorkeursalternatief wordt vastgesteld. Medio 2017 kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. In Haaren/Helvoirt worden de volgende alternatieven en maatregelen onderzocht: • Ontbrekende parallelwegen N65 • Ongelijkvloerse fietspassage bij kruispunt Helvoirt • Ecopassage bij het Helvoirtse Broek Voor deze maatregelen is in totaal een taakstellend budget beschikbaar van € 10 mln. incl. BTW. Te onderzoeken alternatieven en maatregelen in Vught: In Vught gaat het bij de start van de verkenning om de volgende vier alternatieven: A Nulplus – alternatief • Maaiveldligging N65 • Geen beïnvloeding van verkeersstromen doorgaand en lokaal verkeer • Alle aansluitingen op de N65 blijven intact. Kleine aanpassingen (optimaliseren kruisingen, parallelwegen, fietstunnels, hoogtedetectie etcetera) B Ontvlechtings-alternatief • Maaiveldligging N65 • Ontvlechten verkeerstromen door bestemmingsverkeer via het lokale wegennet af te wikkelen en de N65 alleen voor doorgaand verkeer te gebruiken • Aansluitingen Helvoirtseweg en Martinilaan op de N65 vervallen; autoverkeer kan hier nog wel kruisend oversteken, maar niet meer de N65 afslaan of opgaan. Lokaal verkeer moet via de interne wegenstructuur in het noorden of zuiden op de N65 aantakken. • Afhankelijk van de effecten kan dit alternatief ook bepaalde aanpassingen op het onderliggend wegennet vragen C Verdiepte kruisingen alternatief • Verdiepte ligging N65 bij kruisingen, de rest maaiveldligging (vergelijk noordelijke randweg Breda of passage Luik) of half verdiept (zie de modules in de navolgende tabel) • Geen beïnvloeding verkeersstromen doorgaand en lokaal verkeer • Alle aansluitingen op de N65 blijven intact D Tunnelbak alternatief • Verdiepte ligging N65, zo veel als mogelijk is binnen budget • Flexibel alternatief: het budget bepaalt hoe lang de tunnelbak kan worden, mogelijk tot voorbij de Martinilaan. • (deels) ontvlechten verkeersstromen door bestemmingsverkeer via het lokale wegennet af te wikkelen en de N65 alleen voor doorgaand verkeer te gebruiken. • Aansluitingen Helvoirtseweg en mogelijk Martinilaan op de N65 vervallen; autoverkeer kan hier nog wel kruisend oversteken • Afhankelijk van de effecten kan dit alternatief ook bepaalde aanpassingen op het onderliggend wegennet vragen Voor alle vier de alternatieven geldt dat ze ook gecombineerd kunnen worden met een verdiepte ligging van het spoor in het kader van het project PHS Meteren-Boxtel. Elk alternatief heeft dus een variant met verdiept spoor. Voor de alternatieven in Vught is een taakstellende budget beschikbaar van € 90 mln. incl. BTW.

Unknown

 Lokaalnieuwsvught.nl Redactie

Lokaalnieuwsvught.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vught. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.