STAATSCOURANTOmgevingsvergunning eerste fase met projectafwijkingsbesluit voor het oprichten van een Ruimte voor Ruimtewoning aan de Deutersestraat ong, Vught

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Vught

Geplaatst op Lokaalnieuwsvught.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen vught
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning eerste fase met projectafwijkingsbesluit voor het oprichten van een Ruimte voor Ruimtewoning aan de Deutersestraat ong, Vught

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend, dat op 28 mei 2013 een omgevingsvergunning eerste fase is verleend met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het oprichten van een Ruimte voor Ruimtewoning, gelegen aan de Deutersestraat ong. te Cromvoirt. De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit: planologische afwijking van het gebruik. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 12 juni tot en met 24 juli 2013 ter inzage bij de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. U kunt de stukken ook via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) raadplegen, thuis of in de hal van het gemeentekantoor. Tegen betaling zijn afschriften van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar. Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden ingediend door belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank ’s Hertogenbosch sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank.

Unknown

 Lokaalnieuwsvught.nl Redactie

Lokaalnieuwsvught.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vught. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.